Page 5 - index
P. 5CSD Line
Rodzina wkadów / Firebox Family / Feuerraumfamilie / C

Sprawność i parametry Efficiency and Leistung und КПД и
grzewcze: performance: Wirkungsgrad: производительность:
W celu osiągnięcia doskonałej To obtain excellent effi Im Interesse des ausgezeich- Для получения отличной
sprawności, dobrych ciency, performance and neten Wirkungsgrades, der эффективности, произвди-
parametrów grzewczych oraz environmentally friendly Leistung und der umweltbe- тельности и экологической
pracy urządzenia zgodnej implementation, fireboxes wussten Ausführung, große чистоты топки содержают
z wymogami środowiskowymi, contain big heat dissipation wärmeabgebende Oberflä- большие поверхности рас-
wkłady kominkowe posiadają surfaces, Eco and EcoPlus chen, Eco- und EcoPlus-Ver- сеивания тепла, система
dużą powierzchnię odbioru system. The baffle valve is the brennungssteuerungen. Das ECO и ECOPlus, встроенный
ciepła oraz systemy Eco part of all types of fireboxes. zugregulierende Flügelven- шибер и чугунный дефлек-
oraz EcoPLus. Szyber jest til gehört bei jedem Typ zur тор.
standardowym wyposażeniem Lifetime: Grundausstattung.
wszystkich modeli naszej gamy. The long lifetime, robust and Срок эксплуатации:
thick wall constructions are Lebensdauer: Длительный срок эксплуата-
Żywotność urządzenia: the results of the 25-year Langlebige Ausführungen mit ции обеспечивается толщи-
Solidność użytych materiałów experience and thorough robuster, dicker Wand. Das ной стенок топок, которая
i grubość ścian konstrukcyjnych engineering. Resultat 25-jähriger Erfahrung гарантирует бесперебой-
to efekt prawie 25-letniego und einer Entwicklungsarbeit ную работу и являются ре-
doświadczenia i wnikliwej pracy Desing: der Ingenieure. зультатом 25-летнего опыта
inżynieryjnej dają gwarancję Big glass surfaces, with работы инжинеров.
długiej żywotności urządzeń. traditional or RASTER glazing. Design:
26 All sides can be glass, with Glasflächen in maximaler Дизайн:
27 Design: trapezoid or cambered glass. Größe mit traditioneller Большие поверхности
und
Duże przeszklenia w wersji
RASTER-Verglasung,
с традиционной или RASTER
28 tradycyjnej lub z nadrukiem sogar auf jeder Seite mit системой (внешнее декора-
variierbaren Glas-, Trapez-
w formie rastra. Wszystkie
тивное стекло, которое при-
29 strony mogą zostać przeszklone. und Bogentüren. дает камину современный
Dostępne modele z szybą вид).
panoramiczną lub pryzmatyczną.
5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10